Werkplan 2022

Inleiding

Ook in 2022 is het vergroten van de participatie speerpunt van beleid. Stimuleren van Huurdersverenigingen en Buurtcommissies en uitbreiding van het aantal buurtcontacten zullen hierbij van belang zijn.

Speerpunten dit jaar zijn:

Huurdersparticipatie

Onmisbaar om de HRC in staat te stellen de belangen van de huurders goed te behartigen.

In samenwerking met Havensteder en een externe partner worden bevordering participatie en communicatie verder uitgewerkt.

Het vergroten van participatie huurders en verhogen naamsbekendheid HRC bij de achterban is hierbij het belangrijke doel. Hierbij spelen de buurtcontacten een belangrijke rol.

In 2022 zal de HRC aan de slag gaan met een actieplan naamsbekendheid  Doel: De huurders meer bekend te maken met de HRC. Maak duidelijk wat de HRC doet en kan betekenen

Ook zal een actieplan participatie van start gaan. Doel: de huurders meer te betrekken bij zaken die de huurder betreffen.

In 2022 zal mn de betrokkenheid van de HRC met de wijken verbeterd worden. Om dit te bereiken heeft ieder bestuurslid 1 of meer wijken als zijn aandachtspunt genomen en zal betreffende bestuurslid de WOP vergaderingen monitoren.

Gepoogd zal worden regelmatig contact te onderhouden met de in die wijk aanwezig zijnde huurdersverenigingen dan wel bewonerscommissies.

In 2022 Zal het betrekken (en uitbreiding van het aantal) van de buurtcontacten geïntensiveerd worden.

Communicatie

Essentieel voor bevorderen van participatie is communicatie.

In 2022 zal met een vernieuwde site en Nieuwsbrief (tenminste 1 maal per 2 maanden) gestreefd worden naar meer gebruik van deze media door de huurders. Bestuur zet ontwikkelt een plan dit te realiseren.

Nieuw zal in 2022 het gebruik van de OppApp zijn. Dat is app om via de mobiele telefoon de huurders te bereiken.

In 2022 zal het waarschijnlijk nodig zijn digitaal te vergaderen. Het bestuur zal in 2022 een proef doen met het zgn hybride vergaderen.

Samenwerkingsafspraken

Voor 2022 en 2023 zijn nieuwe samenwerkingsafspraken(SWA) afgesproken. Bestuur HRC zal (in nauw overleg met de huurders) deze afspraken monitoren en daarmee nagaan of de afspraken gerealiseerd gaan worden.

Onderzocht wordt of het mogelijk is het monitoren van deze afspraken te doen in samenwerking met een, uit huurders bestaande, in te stellen monitorgroep.

Klankbordgroepen

Ook in 2022 zal de HRC daar waar geen huurdersvereniging of bewonerscommissie is, zitting hebben in de klankbordgroepen.

Voor 2022 zijn dit de klankbordgroep in Fascinatio, Schermerhoek, Wiekslag en Bongerd/Wingerd.

Regelmatig zal aan de hand van de verslagen van deze groepen in het bestuur bewaking van deze acties plaatsvinden. Via Nieuwsbrief en site zullen de huurders geïnformeerd worden.

Duurzaamheid

In 2022 zal een werkgroep duurzaamheid ingesteld worden. Vooral gericht op meer bewust maken van de huurders van de eigen mogelijkheden om iets aan duurzaamheid te doen.

Relatie huurder – VvE

Ook in 2022 zullen de contacten met de vertegenwoordiging van Havensteder binnen de VVE’s voortgezet worden.

Relatie met Havensteder

Ook in 2022 zal regelmatig (tenminste 3x per jaar) met de leiding van het kantoor aan de Fluiterlaan overleg plaatsvinden. Ook zal aan de leiding gevraagd worden de ALV bij te wonen en eventueel punten voor de vergadering aanleveren.

De data, de agenda en de verslagen van deze gesprekken zullen op de site geplaatst worden onder het kopje contact HRC-HS

Wijkvisies en wijkuitvoeringsplannen

In 2022 is de verwachting dat de Wijkuitvoeringsplannen (WUP) opgepakt zullen worden.

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud