Verslag HRC Bestuursvergadering 19 maart 2024

VERSLAG HRC BESTUURSVERGADERING

19 maart 2024

 

 1. Opening
  • De voorzitter opent en heet aanwezigen welkom
 1. Mededelingen
  • Leo deelt mee met onmiddellijke ingang het bestuur te verlaten.
  • De secretaris deel mee dat Rianne en Asaina de vergadering via ZOOM zullen bijwonen
  • Barry deelt mee een persbericht over huurverhoging gemaakt te hebben.
 1. Punten ingebracht door Jonne
  • Jonne is nog steeds niet in functie. Nagaan of we Samantha deze rol moeten geven.
    • Woordvoerder Secretaris vraagt bestuur in te stemmen met vervanging Jonne door Samantha. Bestuur akkoord.
 1. Taakverdeling DB Bijlage
  • Woordvoerder DB Bestuur gaat zonder discussie akkoord
 1. Verslag en afsprakenlijst Bijlage
  • Woordvoerder Hele bestuur Verslag akkoord. Afsprakenlijst wordt geactualiseerd
 1. Verslag ALV wordt nagezonden
  • Woordvoerder Voorzitter: Daar verslag niet ontvangen is, wordt dit punt doorgeschoven naar volgende vergadering.
 1. Overzicht contacten HRC  Vast agendapunt, Bijlage
  • Woordvoerder Barry De contactenlijst wordt doorgenomen
 1. OppApp Vast agendapunt, Bijlage
  • Woordvoerder Rianne/eventueel secretaris of Leo
  • Zijn op 17/3 48 deelnemers met 14 ideeën. Rianne geeft toelichting. Daar Leo uit bestuur is getreden zal dit onderwerp door secretaris en Rianne behandeld worden.
 1. Huurverhoging Bijlage
  • Woordvoerder Hele bestuur. Discussie over hoe verder. Barry stelt voor e.e.a. in WOP en BOV aan de orde te stellen. Secretaris stelt dat we daar dan als bestuur hetzelfde verhaal moeten brengen. Zal zich met Barry buigen over een puntenlijst. Ook zullen de huurders via een voorbeeld brief gewezen worden op protesteren bij de huurcommissie.
 1. Assetmanager  Bijlage
   • Woordvoerder voorzitter. Secretaris deelt mee dat assetmanager aangepast stuk naar Peter Paul zal sturen.
   • Secretaris maakt afspraak met Peter Paul
 1. 5 go’s Bijlage
  • Woordvoerder Secretaris doet aanvulling op verslag dat over deze vergadering is gestuurd.
 1. Top3 Bijlage
  • Woordvoerder Secretaris geeft aan welke punten door bestuur zijn ingediend. Zal hier in de 5GO nader op ingaan. Secretaris zal Leo informatie over klussenteam gemeente doen toekomen.
 1. WUP Bijlage
  • Woordvoerder Secretaris wijst op toegezonden reactie Andrean. Volgende keer zal HRC eerder bij opstellen WUP betrokken worden.
 1. Duurzaamheid Vast agendapunt 
  • Woordvoerder Rianne heeft niets te melden.
 1. Participatie Vast agendapunt
  • Woordvoerder Hele bestuur heeft geen reactie op dit punt. Secretaris wijst er op dat de OppApp hier voor gebruikt gaat worden. 
  • Secretaris geeft aan dat prestatieafspraken met 1 groep op 21 maart besproken zullen worden.
 1. PR
  • Woordvoerder Barry Heeft persbericht over huurverhoging gemaakt. Persbericht Oppapp wordt gemaakt
  • Site. Woordvoerder Rianne vraagt Barry (nu Leo gestopt is) mee te denken over site.
  • Nieuwsbrief Woordvoerder Barry Aandacht voor extra Nieuwsbrief!! Hierover mail gestuurd.
 1. Rondvraag 
  • Woordvoerder Hele bestuur/ Rianne vraagt aandacht voor schimmelproblematiek. 
  • Extra Nieuwsbrief. Huurverhoging/Oppapp
  • Nieuwsbrief onder aandacht brengen

 

 

AFSPRAAK TE DOEN DOOR
240319 Verslag ALV op volgende vergadering Rianne
240319 Acties ivm huurverhoging Barry en secretaris
240319 Assetmanager Secretaris heeft hier gesprek over met Peter Paul

 

 

Ga naar de inhoud