Verslag HRC Bestuursvergadering 13 februari 2024

VERSLAG HRC BESTUURSVERGADERING

13 februari 2024

 

 1. Opening
  • Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom
 1. Mededelingen
  • Leo Schoonmade verhinderd ivm klankbordgroepvergadering
  • Telefoonkosten Info; de voorzitter geeft uitleg en stelt dat de zaak nu geregeld is en dat hij alleen nog bij Ziggo-TV abonnement moet opzeggen
  • Rene Wort word lid van de kascontrolecommissie
  • Rianne heeft de WOP Fascinatio door communicatiefout niet bijgewoond
 1. Punten ingebracht door Jonne
  • Jonne nog steeds ziek.
  • Samantha neemt over.
 1. Verslag en afsprakenlijst
  • Verslag akkoord. Afsprakenlijst geschoond
 1. Overzicht contacten HRC
  • In overzicht alleen contacten met externen vermelden. Telefonische berichten worden rechtstreeks doorgezonden aan bestuurslid van het betreffende WOP
 1. OppApp
  • Rianne en Secretaris brengen verslag uit van gesprek met Esther van de OppApp en Samantha van +Anderen. In dat gesprek is afgesproken dat we de OppApp via een pushbericht opnieuw opstarten. Dit bericht wordt door Samantha opgesteld en na controle door Rianne/Wim/en evtueel Leo door Esther geplaatst. Ook is afgesproken dat de OppApp-groep elke dinsdag om 11.00 uur (hetzij direct, hetzij via Teams) zal bijeenkomt. Voorlopig wordt hiervoor wekelijks 1 uur, met mogelijke uitloop, uitgetrokken.
 1. Huurverhoging
  • Secretaris wijst op urgentie van dit punt en vraagt dit goed te bestuderen. Hiermee pas naar buiten komen NA 5GO overleg van 7 maart.
 1. Standpunt met betrekking tot WUP
  • Van bestuur wordt gevraagd na te gaan wat voor de eigen WOP nuttig en bruikbaar is
  • Leden bestuur zullen nagaan welke punten voor eigen WOP van belang zijn en suggesties/vragen/opmerkingen binnen 7 dagen aan secretaris te melden, die vervolgens Andrean zal informeren
 1. Verslag gesprek met Havensteder op 8 februari
  • Leo en WimB rapporteren Aan de orde geweest bij punt 7
 1. Top3
  • Na uitleg van de secretaris over de geschiedenis van de Top3 wordt besloten het 5GO overleg van 7 maart af te wachten. HRC zal daar inbrengen de Top3 door 5 GO te laten afhandelen en het bedrag over de 5 gebieden te verdelen. Bestuursleden HRC gaan inmiddels langs welke projecten er mogelijk in Capelle opgepakt zouden kunnen worden. Kan een positief effect hebben op naam en reputatie van de HRC.
 1. Situatie rond 5GO
  • Secretaris rapporteert over dit overleg dat hij samen met de voorzitter heeft bijgewoond. Er is vooral gesproken over situatie rond De Brug. Op 7 maart is de volgende bijeenkomst bij HBHO.
 1. Duurzaamheid Vast agendapunt
  • Er is niets te melden
 1. Participatie Vast agendapunt
  • N.a.v gesprek over prestatieafspraken. Men stemt in met instellen van 4 werkgroepen bij de huurders. Bedoeling vooral participatie bij huurders op dit punt te vergroten. Leo, Rianne, Barry en secretaris vragen mensen te benaderen voor die werkgroep. Die komt 1x per kwartaal bijeen om onderwerpen uit hun hoofdstuk aan te kaarten en te bespreken. Vervolgens worden met de gemeente en Havensteder deze zaken besproken.
 1. PR
  • Nieuwsbrief. Besloten wordt dat in februari een Nieuwsbrief uitgebracht zal worden. Rianne/Barry/Leo zullen zich hiermee belasten
  • Secr. wil deze nieuwsbrief gebruiken om meer lezers te trekken. Het is ook een vorm van participatie. Secretaris zorgt voor het verspreiden van de nieuwsbrief aan nieuwe lezers.
  • Sociale Media. Voorlopig alleen Facebook gebruiken. Andere media zullen van de site verwijderd worden
  • Lijkt mij dat we deze niet regelmatig gebruiken? Suggestie. Tenminste 1x per week bericht versturen. Bestuur (met name Rianne) akkoord. Afgesproken wordt dat bestuursleden suggesties voor berichten aan Rianne zullen sturen.
 1. Rondvraag
  • Barry vraagt aandacht voor aantal activiteiten.Is druk bezig inrichten nieuwe bestuur WOP Schollevaar.

 

AFSPRAAK TE DOEN DOOR
240213 Telefoon abonnement WimS gaat TV abonnement bij Ziggo opzeggen
240213 WUP Inventariseren wat voor eigen WOP van belang is en voor 22 februari secretaris informeren
240213 Top 3 Bestuursleden inventariseren welke zaken in hun wijk opgepikt zouden kunnen worden.
240213 Prestatieafspraken Bestuursleden benaderen huurders om deel te nemen aan de werkgroep.
240213 Nieuwsbrief Zal in februari verschijen.

 

 

Ga naar de inhoud