Eerste bijeenkomst werkgroep prestatieafspraken

 

Bijeenkomst werkgroep prestatieafspraken

 

Opening

 • De Secretaris, Wim de Buin, opent en heet aanwezigen welkom

 

Voorstelrondje

 • Sjannie is actief in Schollevaar;
 • Johan is actief in Oostgaarde. Lid van de klankbordgroep Schermerhoek;
 • Ger is actief in Bandahof. Ex-raadslid en volgt actuele Capelse politiek;
 • Hans is actief in Middelwatering maar vooral bij de Kennismakelaars en heeft werkervaring bij corporatie;
 • Sidney is actief in West. Hij is lid van het gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein;
 • Rianne. Bestuurslid HRC. Aandachtspunten zijn overlegorganen West, ’s-Gravenland en Fascinatio;
 • Barry Bestuurslid HRC. Aandachtspunt overlegorganen Schollevaar;
 • Wim Secretaris HRC. Aandachtspunten zijn overlegorganen Middelwatering en Schenkel.

 

Uitleg van doel werkgroep

 • Wim stelt dat het doel van de werkgroep is de activiteiten voortvloeiend uit de samenwerkingsafspraken te volgen en te becommentariëren;
 • Ook zullen adviezen, over hoe het één en ander aangepakt moet worden, besproken worden en in een voortgangsoverleg Prestatieafspraken aan de orde laten komen;
 • Bespreken van afspraken;
 • Wim geeft aan dat het de bedoeling is om vrij en open met elkaar te discussiëren en vraagt ieder naar zijn eerste punten. Vervolgens komen een aantal punten aan de orde zoals:
  • Prestatieafspraken zijn NIET vrijblijvend maar moeten wel degelijk consequenties hebben voor gemeente en Havensteder. Rol HRC vooral luis in de pels zijn”.
  • Van Groot naar beter. Voorbeelden worden gegeven van “onjuist” handelen. Aanwezigen vinden duidelijk dat met name Havensteder hier tekortschiet en te weinig pro-actief is. Als voorbeeld wordt Bandahof genoemd. Wim wijst erop dat dit onderwerp speerpunt is voor de HRC en dat de HRC hier komend jaar duidelijke resultaten wil zien.
  • Aanpak openbaar gebied. In Schollevaar heeft ophoging van bepaalde straten geleid tot overlast in de woningen, omdat water in portieken loopt. Reactie van zowel gemeente als Havensteder wordt als onvoldoende aangemerkt.
  • Gewezen wordt op funderingsproblematiek. Hoewel er onderzoeken aan de woningen worden gedaan, blijven acties, naar aanleiding van die onderzoeken uit. Dit wordt als negatief ervaren bij de bewoners, waardoor toekomstige medewerking aan deze onderzoeken geweigerd zouden kunnen worden. Ook het technisch onderhoud wordt als onvoldoende ervaren.
  • Labeling woningen. Er zijn nog woningen met een E, F of G energielabel. Acties om deze weg te werken lopen tot tenminste 2028. Gewezen wordt op het feit dat iedere huurder die meent dat zijn woning geen label heeft, dit bij Havensteder kan melden waarna dit ontbreken hersteld zal worden. Wim wijst erop dat deze woningen wel de “gewone” huurverhoging krijgen.
  • Wim wijst erop dat ook dit voor de HRC een speerpunt is. Kritische noot wordt geplaatst bij zogenaamde Friendscontracten.
  • NB onlangs stond in de Volkskrant hierover een artikel. Bijgaand de link om het artikel te kunnen lezen. https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2024/in-de-friends-woning-heeft-nina-zeven-huisgenoten-de-wooncrisis-drukt-een-stempel-op-een-hele-generatie~v1046510

 

Inventariseren van punten die verder aangepakt moeten worden bij prestatieafspraken

 • Er wordt nog aangevoerd dat een gasvrije gemeente niet zo’n gemakkelijke opgave zal zijn.

 

Hoe verder.

 • Van deze bijeenkomst komt een verslag. Dit verslag is onderdeel van het voortgangsgesprek dat HRC met gemeente en Havensteder heeft in april.
 • Wim stelt voor in juni weer bijeen te komen, na het eerste voortgangsgesprek van de Prestatieafspraken. Men gaat akkoord.

 

Rondvraag

 • Er zijn geen vragen voor de rondvraag

 

Ga naar de inhoud